Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Vilger sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/-i skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej kontakt@dieteticstyle.pl.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Vilger sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000539516, posiadająca NIP 783 172 08 58 oraz REGON 360585438, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, pokryty w całości, dalej „Vilger”.

 

2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Vilger może się Pan/-i skontaktować z Vilger: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Vilger wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dieteticstyle.pl.

 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

Pana/-i dane osobowe są przetwarzane przez Vilger:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy crowdfundingowej dieteticstyle.pl (dalej „Platforma Crowdfundingowa”) opisanych w Regulaminie Platformy Crowdfundingowej, w tym umowy o świadczenie usługi polegającej na automatycznym uzupełnianiu formularza zapisu na akcje emitenta w serwisie należących do tego emitenta Pana/-i danymi osobowymi wprowadzonymi przez Pana/-ią do konta na Platformie Crowdfundingowej zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu Platformy Crowdfundingowej;
 2. w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Crowdfundingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
 3. w przypadku otrzymania od Pana/-i pytań, opinii i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vilger w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski, o których mowa powyżej;
 4. w przypadku uzyskania przez Vilger wiadomości o korzystaniu przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Platformy Crowdfundingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vilger w postaci ustalenia zakresu Pana/-i odpowiedzialności;
 5. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Vilger urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vilger w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Vilger;
 6. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udostępnienie przez Vilger Pana/-i danych osobowych emitentom będącym klientami Vilger, jeżeli wyraził Pan/-i zainteresowanie możliwością zainwestowania w tego emitenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o Pana/-i zgodę w celu udostępnienia Pana/-i danych osobowych emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Vilger przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz klientom Vilger (emitentom), instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie będzie przekazywał Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Vilger przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 1. w przypadku wskazanym w pkt. 3.1. powyżej – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
 2. w przypadku wskazanym w pkt. 3.2. powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;
 3. w przypadku wskazanym w pkt. 3.3. powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
 4. w przypadku wskazanym w pkt. 3.4. powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Platformy Crowdfundingowej korzystania przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. w przypadku wskazanym w pkt. 3.5. powyżej – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Vilger urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
 6. w przypadku wskazanym w pkt. 3.6. powyżej – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na udostępnianie Pana/-i danych osobowych.

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Vilger przysługują Panu/-i następujące prawa:

 1. prawo do żądania od Vilger dostępu do Pana/-i danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Vilger w przypadkach wskazanych w pkt. 3.2. – 3.5. powyżej;
 6. prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (pkt. 3.1. i 3.6. powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się w oparciu o Pana/-i zgodę (pkt. 3.6. powyżej), z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Vilger.

 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Crowdfundingowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Pana/-ią danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach , opiniach, wnioskach, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3. powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Pana /-i o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie przez Pana/ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Vilger marketingu bezpośredniego produktów i usług Vilger oraz w celu udostępnienia przez Vilger emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług jest całkowicie dobrowolne.

 

9. Informacja o wykorzystaniu wtyczek społecznościowych

 1. Z uwagi na fakt, że w ramach Platformy Crowdfundingowej Vilger umieścił wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram oraz Twitter, która umożliwia Pana/-i przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom Pana/-i danych osobowych, Pana/-i dane osobowe są przetwarzanie przez Vilger oraz odpowiednio Facebook Ireland Ltd. (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) jako współ-administratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.
 2. Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter są przetwarzane przez Vilger na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vilger w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Vilger poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter.
 3. Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter będą przetwarzane przez Vilger przez okres korzystania przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej.
 4. Do przetwarzania przez Vilger Pana/-i danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityka Prywatności.
 5. W zakresie przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez współadministratorów, tj. Facebook Ireland Ltd. oraz Twitter International Company zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów, tj. w Polityce Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation) oraz w Polityce Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy).
Zamów na 50 dni zgarnij rabat 50% W promocji biorą udział wszystkie dostępne diety i kaloryczności
* promocja dostępna tylko przy bezpośrednim zamówieniu na email: promocja@dieteticstyle.pl * Uwaga: Promocja ważna tylko w dniach od 7.11.2022 do 04.12.2022
BLACK WEEK
Overlay Image
Call Now Button